Зелений тариф

     "Зелений" тариф – механізм, призначений для заохочення до вироблення електроенергії з альтернативних джерел енергії, а саме, з енергії сонячного випромінювання, з енергії вітру, тощо. "Зелений" тариф – вартість електричної енергії для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію генеруючими установками з альтернативних джерел.

Загальна інформація про зелений тариф

     З кожним роком встановлення сонячних панелей на дахах українських будинків набирає популярності серед власників осель. Особиста сонячна електростанція (надалі - СЕС) дозволяє економити на вартості електроенергії та не залежати від постачальників.

     Законодавчі акти, що регулюють взаємовідносини пов’язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та розрахунками за неї:

     Споживач має право без отримання ліцензії на провадження господарської діяльності із зберігання енергії використовувати установки зберігання енергії, якщо такий споживач у будь-який період часу не здійснює відпуск раніше збереженої в установці зберігання енергії в ОЕС України або в мережі інших суб'єктів господарювання.

     Власник приватного домогосподарства має право на встановлення установки зберігання енергії. Відпуск власником приватного домогосподарства обсягів електричної енергії в мережу ОЕС України або в мережі інших власників електричних мереж, виробленої власною(-ими) генеруючою(-ими) установкою(-ами) та які накопичені в установці зберігання енергії від власної(-их) генеруючої(-их) установки(-ок), допускається за умови дотримання вимоги, що в будь-який час потужність, з якою здійснюється відпуск електричної енергії, не перевищує встановлену потужність генеруючих установок такого споживача.

     Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки (генеруючих установок), величина встановленої потужності яких не може перевищувати величину, визначену законом, але не більше потужності, дозволеної до споживання згідно з договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, та має право продавати електропостачальнику таку енергію за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством.

Порядок проведення організаційно-технічних заходів та Документи, необхідні для оформлення договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом

     Згідно з Кодексом комерційного обліку (далі-ККО): "Після приєднання генеруючої установки в порядку, встановленому ККО, індивідуальний побутовий споживач письмово звертається до Постачальника послуг комерційного обліку із заявою про влаштування вузла обліку генеруючої установки приватного домогосподарства, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, відповідно до вимог цього ККО (додаток 2).

     За результатами влаштування вузла обліку Постачальник послуг комерційного обліку оформлює акт введення вузла обліку у промислову експлуатацію у двох примірниках, один з яких залишається у споживача".

     Згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі-ПРРЕЕ) ( в редакції Постанови НКРЕКП №1272 від 5.10.2022): "Побутовий споживач зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня отримання від оператора системи паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії, але не пізніше закінчення календарного місяця, надати його копію постачальнику універсальних послуг, з яким має укладений договір про постачання електричної енергії".

     З метою продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства, побутовий споживач надсилає звернення до постачальника універсальних послуг щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) за формою, наведеною в додатку 13 до ПРРЕЕ.

     До заяви-повідомлення споживач має надати:

     1) копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства;

     2) копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;

     3) копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(-их) встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-и);

     4) інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію;

     5) згоду членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків).

     У заяві-повідомленні побутовий споживач обов’язково зазначає банківські реквізити рахунка для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію.

     Побутовий споживач може надати звернення щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з доданими документами та паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії до постачальника універсальних послуг особисто, або через уповноваженого представника, або надіслати його поштою рекомендованим листом з описом вкладення, або в електронній формі за допомогою онлайн-сервісів.

     Звернення щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки з доданими документами можна подати поштою в електронному вигляді з накладенням електронного підпису на адресу : info@vin.enera.ua

     Постачальник універсальних послуг під час отримання заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки зобов'язаний перевірити повноту інформації, зазначеної в документах, та зареєструвати її в день отримання за умови надання повного пакета документів.

     У разі ненадання побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, передбачених цими Правилами, постачальник універсальних послуг протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви-повідомлення надає такому споживачу обґрунтовану відмову в її реєстрації.

     Побутовий споживач, який отримав відмову, має право після усунення причин відмови повідомити про це постачальника та надати підтверджуючі документи.

     Розрахунки за вироблену електричну енергію генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, здійснюються постачальником універсальних послуг з дати реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки.

     Розмір плати за придбану у побутового споживача електричну енергію визначається за формулою:

     P плати = (W виробл - W спожит) х T, грн

     • W виробл – обсяг виробленої електричної енергії відповідною(-ими) генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства;

     • W спожит – обсяг місячного споживання електроенергії таким приватним домогосподарством;

     • T – встановлений зелений тариф для приватного домогосподарства, яке виробляє електричну енергію відповідною(-ими) генеруючою(-ими) установкою(- ами).

     Якщо обсяг місячного споживання (W спожит) дорівнює нулю, плата за вироблену електричну енергію не нараховується.

Інформація щодо купівлі ПУП електроенергії за «зеленим» тарифом та стану розрахунків за неї

Відповідно до частини шостої статті 63 згідно із Законом України "Про ринок електричної енергії" постачальник універсальних послуг щомісяця у порядку, визначеному Регулятором, оприлюднює на офіційному веб-сайті відомості щодо обсягів купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом у приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, за минулий місяць; щодо стану розрахунків за ці обсяги з такими приватними домогосподарствами; щодо вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої таким постачальником універсальних послуг оператору системи передачі за минулий місяць, та щодо стану розрахунків оператора системи передачі за таку послугу.

2023 рік

Період Загальний обсяг згенерованої електричної енергії за "зеленим" тарифом (за обсяги згенерованої е/е – обсяги споживання), кВт*год Загальна вартість обсягу за "зеленим" тарифом, тис. грн Сплачено за "зеленим" тарифом приватним домогосподарствам, тис. грн. Сплачено за послугу НЕКом, тис. грн Рівень розрахунку НЕКа за послугу, % Сплачено за зеленим тарифом приватним домогосподарствам, згідно з Постановою № 153 (доплата), тис. грн Відсоток розрахунку за зеленим тарифом, згідно з Постановою № 153, % Сплачено за послугу НЕКом, згідно з Посатновою № 153, тис. грн з ПДВ Відсоток розрахунку НЕКа за послугу, згідно з Постановою № 153, % Заборгованість ГарПока перед ПУП станом на кінець місяця, тис. грн. з ПДВ
Червень 8 208 643 54 554,09 54 554,09 35 847,17 100 19 382,89 100 20 063,38 100 1 440 737,78
Липень 8 441 159 56 815,58 0 0 0 21 240,7 100 17 099,57 100 1 498 126,94
Серпень 8 649 361 58 208,38 58 208,38 26 598,16 100 16 708,69 100 11 194,35 100 1 501 525,65
Вересень 7 366 873 49 569,08 0 0 0 10 911,43 100 5 193,39 100 1 387 893,62

Особистий кабінет