Зелений тариф

      "Зелений" тариф – механізм, призначений для заохочення до вироблення електроенергії з альтернативних джерел енергії, а саме, з енергії сонячного випромінювання, з енергії вітру, тощо. "Зелений" тариф – вартість електричної енергії для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію генеруючими установками з альтернативних джерел.

Загальна інформація про зелений тариф

     З кожним роком встановлення сонячних панелей на дахах українських будинків набирає популярності серед власників осель. Особиста сонячна електростанція (надалі - СЕС) дозволяє економити на вартості електроенергії та не залежати від постачальників.

      Законодавчі акти, що регулюють взаємовідносини пов’язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та розрахунками за неї:

     Споживач має право без отримання ліцензії на провадження господарської діяльності із зберігання енергії використовувати установки зберігання енергії, якщо такий споживач у будь-який період часу не здійснює відпуск раніше збереженої в установці зберігання енергії в ОЕС України або в мережі інших суб'єктів господарювання.

     Власник приватного домогосподарства має право на встановлення установки зберігання енергії. Відпуск власником приватного домогосподарства обсягів електричної енергії в мережу ОЕС України або в мережі інших власників електричних мереж, виробленої власною(-ими) генеруючою(-ими) установкою(-ами) та які накопичені в установці зберігання енергії від власної(-их) генеруючої(-их) установки(-ок), допускається за умови дотримання вимоги, що в будь-який час потужність, з якою здійснюється відпуск електричної енергії, не перевищує встановлену потужність генеруючих установок такого споживача.

      Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки (генеруючих установок) , величина встановленої потужності яких не може перевищувати величину, визначену законом (потужність яких не перевищує 30 кВт), але не більше потужності, дозволеної до споживання згідно з договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, та має право продавати електропостачальнику таку енергію за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством.

Порядок проведення організаційно-технічних заходів та Документи, необхідні для оформлення договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом

     Згідно з Кодексом комерційного обліку (далі-ККО): "Після приєднання генеруючої установки та/або установки зберігання енергії в порядку, встановленому Кодексом системи розподілу, індивідуальний побутовий споживач письмово звертається до ППКО із заявою про влаштування вузла обліку генеруючої установки приватного домогосподарства, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру та/або установки зберігання енергії, відповідно до вимог цього Кодексу (додаток 2 до цього Кодексу).

     За результатами влаштування вузла обліку Постачальник послуг комерційного обліку оформлює акт введення вузла обліку у промислову експлуатацію у двох примірниках, один з яких залишається у споживача".

     Згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі-ПРРЕЕ) ( в редакції Постанови НКРЕКП №1272 від 5.10.2022): "Побутовий споживач зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня отримання від оператора системи паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії, але не пізніше закінчення календарного місяця, надати його копію постачальнику універсальних послуг, з яким має укладений договір про постачання електричної енергії".

     З метою продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства, побутовий споживач надсилає звернення до постачальника універсальних послуг щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) за формою, наведеною в додатку 13 до ПРРЕЕ.

     До заяви-повідомлення споживач має надати:

     1) копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства;

     2) копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;

     3) копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(-их) встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-и);

     4) інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію;

     5) згоду членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків).

     У заяві-повідомленні побутовий споживач обов’язково зазначає банківські реквізити рахунка для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію.

     Побутовий споживач може надати звернення щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з доданими документами та паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії до постачальника універсальних послуг особисто, або через уповноваженого представника, або надіслати його поштою рекомендованим листом з описом вкладення, або в електронній формі за допомогою онлайн-сервісів.

     Звернення щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки з доданими документами можна подати поштою в електронному вигляді з накладенням електронного підпису на адресу : info@vin.enera.ua

     Постачальник універсальних послуг під час отримання заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки зобов'язаний перевірити повноту інформації, зазначеної в документах, та зареєструвати її в день отримання за умови надання повного пакета документів.

     У разі ненадання побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, передбачених цими Правилами, постачальник універсальних послуг протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви-повідомлення надає такому споживачу обґрунтовану відмову в її реєстрації.

     Побутовий споживач, який отримав відмову, має право після усунення причин відмови повідомити про це постачальника та надати підтверджуючі документи.

     Зобов'язання щодо купівлі постачальником універсальних послуг за "зеленим" тарифом обсягів виробленої електричної енергії генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства починають діяти з дати введення в облік вузла обліку генеруючої(-их) установки(-ок), у разі дотримання споживачем умов, встановлених пунктом 11.3.6 глави ХІ.

     У випадку недотримання споживачем, що встановив генеруючу(і) установку(и), таких умов, зобов'язання щодо купівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг за "зеленим" тарифом обсягів виробленої електричної енергії генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства починають діяти з першого числа місяця в якому споживачем подано звернення про розгляд заяви-повідомлення, але не раніше дати введення в облік вузла обліку генеруючої(-их) установки(-ок).

     Розрахунки за вироблену електричну енергію генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, здійснюються постачальником універсальних послуг з дати реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки.

     Розмір плати за придбану електричну енергію за "зеленим" тарифом, P плати, визначається за формулою

     P плати = (W виробл - W спожит) х T, грн

     • W виробл – обсяг виробленої електричної енергії відповідною(-ими) генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства, але не більше ніж обсяг виробленої у кожній годині електрогенеруючою установкою споживача на рівні встановленої потужності відповідно до договору;

     • W спожит – обсяг місячного споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством;

     • T – встановлений "зелений" тариф для приватного домогосподарства, яке виробляє електричну енергію відповідною(-ими) генеруючою(-ими) установкою(-ами), сумарна величина встановленої потужності якої(-их) не перевищує потужність, встановлену відповідно до закону, дозволену до споживання та зазначену в договорі (договорах) зі споживачем.

     У разі відсутності у звітному місяці споживання електричної енергії приватним домогосподарством постачальник універсальних послуг купує електричну енергію, вироблену генеруючою установкою такого приватного домогосподарства за ціною, що склалась на ринку "на добу наперед", але не вище ціни, за якою постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам.

     Придбавання обсягу відпущеної електричної енергії, що перевищує у кожній годині обсяг W виробл, здійснюється постачальником універсальних послуг за погодинними цінами ринку "на добу наперед", але не вище ціни, за якою постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії такому споживачу.

Відповідно до частини шостої статті 63 згідно із Законом України "Про ринок електричної енергії" та Правилами роздрібного ринку електричної енергії (зі змінами) п. 9.2.4 постачальник універсальних послуг щомісяця до 25 числа, оприлюднює на офіційному веб-сайті відомості щодо обсягів купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом у приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, за минулий місяць; щодо стану розрахунків за ці обсяги з такими приватними домогосподарствами; щодо вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої таким постачальником універсальних послуг оператору системи передачі за минулий місяць, та щодо стану розрахунків оператора системи передачі за таку послугу.

Інформація щодо купівлі ПУП електроенергії за «зеленим» тарифом та стану розрахунків за неї (2023 рік)

2023 рік

Період Загальний обсяг згенерованої електричної енергії за "зеленим" тарифом (за обсяги згенерованої е/е – обсяги споживання), кВт*год Загальна вартість обсягу за "зеленим" тарифом, тис. грн Сплачено за "зеленим" тарифом приватним домогосподарствам, тис. грн. Сплачено за послугу НЕКом, тис. грн Рівень розрахунку НЕКа за послугу, % Сплачено за зеленим тарифом приватним домогосподарствам, згідно з Постановою № 153 (доплата), тис. грн Відсоток розрахунку за зеленим тарифом, згідно з Постановою № 153, % Сплачено за послугу НЕКом, згідно з Посатновою № 153, тис. грн з ПДВ Відсоток розрахунку НЕКа за послугу, згідно з Постановою № 153, % Заборгованість ГарПока перед ПУП станом на кінець місяця, тис. грн. з ПДВ
Червень 8 208 643 54 554,09 54 292,96 35 847,17 100 19 382,89 100 20 063,38 100 1 440 737,78
Липень 8 441 159 56 815,58 56527,69 31732,73 100 21 240,7 100 17 099,57 100 1 498 126,94
Серпень 8 649 361 58 208,38 57 930,98 26 598,16 100 16 708,69 100 11 194,35 100 1 501 525,65
Вересень 7 366 873 49 569,08 49 309,74 24 583,48 100 10 911,43 100 5 193,39 100 1 387 893,62
Жовтень 4 616 564 30 699,48 30 568,59 14 622,08 100 15 894,76 100 15 370,18 100 1 456 687,21
Листопад 1 761 416 11 701,40 11 647,37 4 966,60 100 3 549,78 100 3 553,51 100 1 517 439,51
Грудень 1 023 316 6 764,62 6 753,22 3 269,67 100 2 401,23 100 1 622,21 100 1 419 725,14

Інформація щодо розрахунків між учасниками роздрібного ринку за «зеленим тарифом» за 2024 рік

2024 рік

Розрахунковий період Обсяг виробленої електричної енергії приватними домогосподарствами, тис. кВт*год Загальна сума нарахування (до сплати) споживачам (без ПДФО,ВЗ), тис. грн. Сума виплат просьюмерам, тис грн.
Загальна сума виплат, тис. грн.

Дата оплати
Залишок невиплачених коштів (до сплати), тис. грн. Сума, яку має сплатити ПУП до НЕК за послугу з передачі (без ПДВ), тис грн % розрахунку ПУП з НЕК за передачу, % Сума, яку має компенсувати НЕК до ПУП за Послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (без ПДВ), тис грн. Сума, яку сплатив НЕК до ПУП за Послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (без ПДВ), тис грн. % розрахунків НЕК з ПУП за Послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, %
Січень 1450,656 7902,53 7881,14 23.02.2024 21,39 86510,68 1,93 5512,69 5512,69 100,00
Лютий 2381,238 13043,72 13011,96 21.03.2024 31,76 68629,08 395,19 10232,17 10232,17 100,00
Березень 4627,184 25370,46 25308,65 25.04.2024 61,80 71418,24 119,05 20818,31 20818,31 100,00
Квітень 7180,836 40855,26 40718?38 21.06.2024 136,89 57311,74 75,65 34531,99 34531,99 100,00
Травень 9538,263 55199,40 --- --- 55199,40 52914,12 3,19 41723,95 --- ---
Всього 25178,177 142371,37 86920,13 --- 55451,25 336783,86 119,64 112819,10 71095,15 63,02

Механізм самовиробництва

Загальна інформація про механізм самовиробництва

Україна впроваджує різні механізми для підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії та стимулювання споживання цієї енергії. Один з таких механізмів – це механізм самовиробництва. Механізм самовиробництва – схема підтримки активних споживачів за яким відбувається взаєморозрахунок вартості обсягу відпуску електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, в електричну мережу генеруючими установками таких споживачів та вартості обсягу споживання ними електричної енергії з електричної мережі (у тому числі вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії), а також можливість накопичення коштів протягом періоду накопичення у випадку, передбаченому Законом.

Механізм самовиробництва дозволяє активним споживачам електроенергії, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, відпускати надлишки виробленої електроенергії у електричну мережу та одержувати компенсацію за ці відпущені обсяги. В рамках механізму самовиробництва встановлюється взаєморозрахунок вартості обсягу відпущеної електроенергії. Споживачі отримують плату за електричну енергію, яку вони відпускають у мережу, згідно з установленими тарифами або іншими визначеними правилами. Отримані кошти можуть бути використані споживачами для покриття їх власних витрат на електроенергію або інших послуг.

Хто такий Активний споживач?

Активний споживач — споживач, у тому числі приватне домогосподарство, енергетичний кооператив та споживач, який є замовником енергосервісу, що споживає електричну енергію та виробляє електричну енергію, та/або здійснює діяльність із зберігання енергії, та/або продає надлишки виробленої та/або збереженої електричної енергії, або бере участь у заходах з енергоефективності та управління попитом відповідно до вимог закону за умови, що ці види діяльності не є професійною та/або господарською діяльністю. Тобто, отримати статус активного споживача може і приватне домогосподарство, і комунальні заклади, і енергетичні кооперативи, і бізнес.


Споживач набуває статусу активного споживача, коли:

• укладає договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, що є додатком до договору про постачання електричної енергії споживачу;

або

• укладає договір з гарантованим покупцем або постачальником універсальних послуг про продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом.

• встановлює установки зберігання енергії з метою участі у ринку допоміжних послуг, надання послуг з балансування та купівлі-продажу електроенергії, яка використовується для зберігання енергії в установках зберігання енергії, на організованих сегментах ринку самостійно або у складі агрегованих груп.


Споживач втрачає статус активного, якщо:

• активний споживач із встановленою потужністю генеруючих електроустановок більше 1 МВт втрачає статус активного споживача на календарний рік у разі, якщо за попередній календарний рік обсяг відпуску електричної енергії, виробленої генеруючими електроустановками активного споживача, у мережу перевищує 50 відсотків загального обсягу споживання електричної енергії (з мережі та з генеруючих електроустановок активного споживача) такого активного споживача.

• Процедура скасування статусу активного споживача та наслідки такого скасування визначаються Регулятором.

Як вже говорили, стати активним споживачем можуть як побутові, так і непобутові власники генеруючих установок, але з певними обмеженнями щодо встановленої потужності. Зокрема для:

+ побутових споживачів у своїх приватних домогосподарствах — генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт;

+ інших споживачів, у тому числі енергетичні кооперативи — генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт;

+ приватних домогосподарств — генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт (але не більше потужності дозволеної на приєднання);

+ малих непобутових споживачів — генеруючі електроустановки, що приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії напряму потужністю не більше 50 кВт ( але не більше потужності дозволеної на приєднання);

+ непобутових споживачів — генеруючі електроустановки, приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії напряму, але не більше потужності дозволеної на приєднання.

Які технічні особливості реалізації таких об’єктів генерації?

Технічні вимоги, яких має дотримуватися активний споживач, що пов’язані з приєднанням (підключенням) генеруючих установок та установок зберігання енергії такого споживача, визначаються кодексом систем розподілу та кодексом системи передачі.

Потужність генеруючої установки активного споживача визначається номінальною потужністю інверторного устаткування такої генеруючої установки (у разі його наявності), що забезпечує паралельну роботу генеруючої установки з енергосистемою.

Серед іншого, Споживач має право приєднувати до власних мереж генеруючі установки з ВДЕ та УЗЕ, що належать третім особам.

Встановлена потужність, кожної з таких електроустановок не має перевищувати величину дозволеної потужності електроустановок такого споживача з вирахуванням величини встановленої потужності власних генеруючих установок та установок зберігання енергії такого споживача відповідно.

При цьому, весь обсяг виробленої такими генеруючими установками з ВДЕ та УЗЕ електричної енергії, придбавається споживачем.

Для активних споживачів також діє система підтримки — механізм самовиробництва.

Згідно із Законом, механізм самовиробництва — це система підтримки активних споживачів, призначена для власного споживання електричної енергії, за якою відбувається взаєморозрахунок вартості обсягу відпуску електричної енергії в електричну мережу генеруючими установками таких споживачів та вартості обсягу відбору ними електричної енергії з електричної мережі, з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії.

Тобто, цей механізм, по-перше, дозволяє активним споживачам встановити джерела генерації потужністю, що не перевищує їх дозволену на приєднання, для власного споживання. По-друге, в години, коли обсяг відпуску електроенергії більший за обсяг відбору, продавати надлишкову електроенергію енергопостачальному підприємству за ринковою ціною.

Які обмеження щодо відпуску електроенергії в зовнішні електричні мережі?

Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії.

У разі виконання таким активним споживачем окремих технічних вимог оператора системи розподілу або оператора системи передачі, до якого приєднані електроустановки активного споживача, дозволена до відпуску в мережу електрична потужність може бути збільшена.

Які особливості купівлі-продажу “надлишків” електроенергії?

Вартість відпущеної електричної енергії активним споживачем зараховується на особовий рахунок такого активного споживача у строк, визначений правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Згідно з договором купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва електропостачальник здійснює взаємозалік вартості відпуску/відбору електричної енергії станом на перше число календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Якщо за розрахунковий період (місяць) вартість спожитої з мережі електричної енергії перевищує вартість відпущеної електричної енергії, то різниця між вартістю спожитої та відпущеної електричної енергії підлягає сплаті активним споживачем на користь постачальника.

Якщо за розрахунковий період (місяць) вартість відпущеної електричної енергії перевищує вартість спожитої електричної енергії, то різниця між вартістю відпущеної та спожитої електричної енергії підлягає сплаті постачальником на користь активного споживача у місяці, наступному за розрахунковим.

Купівля-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва

Можна ознайомитися за посиланням

Активний споживач за механізмом самовиробництва здійснює зміну електропостачальника з першого дня календарного місяця. Договір про купівлю-продаж за механізмом самовиробництва, укладений з попереднім електропостачальником, припиняє свою дію з першого дня календарного місяця, наступного після укладення Активним споживачем договору з новим електропостачальником.

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет